سفارش تبلیغ
صبا

عضویت گروه موسیقی سنتی

گروه موسیقی باربدشاهرودعضومیپذیرد:

سازهای موجود: نی(آقای امیرعباس وحیدپوردانشجوی سال آخرکارشناسی حسابداری وآقای محمداسماعیل بیکی دانشجوی عمران )تنبک(آقای فرج رمضانی کارمندشرکت سیمان)ویلن(آقای رضابای دانشجوی کارشناسی معماری) اعضافقط بایددرزمینه یک سازسنتی فعالیت داشته باشند.   تلفن عضویت:09193746250آقای وحیدپور.


زندگی

زندگی زیباست کوچشمی که زیبایی ببیند

زندگی سوت قطاری است که درخواب بلی میشکند

زندگی چیست خون دل خوردن است اولش رنج وآخرش مردن است